Lögdö Wild. Lögdö vildmark.

Hållbarhet

En viktig spelare

SCA är ledande i kampen mot klimatförändringarna. Vi är Europas största privata skogsägare och 2,6 miljoner hektar skog bidrar till att binda stora mängder koldioxid. Vi är därför en viktig spelare att räkna med när det gäller klimatnytta.

Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.

Våra produkter är baserade på en förnybar råvara och ersätter fossilbaserade material, våra växande skogar tar upp koldioxid från atmosfären och vi arbetar kontinuerligt med att minska påverkan från vår egen verksamhet. Samtidigt bidrar vi till en positiv utveckling av samhället och för våra medarbetare.

SCAs hållbarhetsplattform

Hållbarhet är integrerat i hela verksamheten och en del av SCAs affärsidé. Koncernens hållbarhetsplattform visar hur SCA levererar hållbar utveckling och bidrar direkt eller indirekt till FNs 17 globala mål.

Fossilfri värld
År 2030 ska vår klimatnytta öka från 10 till 15 miljoner ton CO2/år. Genom ökat koldioxidupptag i skog, ökade volymer förnybara produkter och reduktion av fossila utsläpp.

Fossilfri värld

Värdefulla skogar
SCAs skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, råvara och naturupplevelser i framtiden som idag. Målet är att 100 % av vedråvaran kommer från ansvarsfullt skötta skogar.

Värdefulla skogar

Effektiv resursanvändning
Zero waste - inget går till spillo. Genom bland annat högt råmaterialutbyte och ökad energieffektivitet. Vi minimerar utsläpp till vatten och luft samt avfall till deponi och farligt avfall.

Effektiv resursanvändning

Ansvar för människa och samhälle
Med en nollvision arbetar vi för ett olycksfritt och hälsosamt SCA. Vi utvecklar ledare som kan möta framtiden och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Vi bidrar till livskraftiga lokalsamhällen.

Ansvar för människa och samhälle

Lönsam tillväxt

Koncernmål 2030: En ledande totalavkastning (TSR).

Lönsam tillväxt

Värdegrund

Koncernmål 2030: Alla medarbetare följer SCAs Uppförandekod.

Värdegrund
En hållbar värld
För dig som vill förändra.jpg

För dig som vill förändra

Vi är ett bolag för dig som tror på skogen som råvara och tror på dess kraft till förändring.

10,5 procent av Sveriges fossila utsläpp tas upp av våra skogar – varje år

SCAs skogar motverkar klimatförändringar
Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld

Våra anläggningars bränsleanvändning är fossilfri till 95 procent

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld

Våra återvinningsbara och förnybara produkter ersätter fossilbaserat material

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld